Πλήρωση μίας (1) Θέσης Έκτακτου Προσωπικού (Κωδ. Θέσης: MSc Εκπαιδευτική Ψυχολογία 9)

Ανάρτηση: 07/05/2018

Το ΔΣ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (MSc Εκπαιδευτική Ψυχολογία) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΓΕΩΡΙΣΚ – Ανάπτυξη Υποδομών και Παροχής Υπηρεσιών μέσω Δράσεων Αριστείας για τη Μείωση των Επιπτώσεων των Γεωδυναμικών Κινδύνων» και κωδικό MIS 50025421 στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ.