Πλήρωση μίας (1) Θέσης Έκτακτου Προσωπικού (Κωδ. Θέσης: Δρ Πληροφορικής 8)

Ανάρτηση: 07/05/2018

Το ΔΣ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (Δρ. Πληροφορικής) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΓΕΩΡΙΣΚ – Ανάπτυξη Υποδομών και Παροχής Υπηρεσιών μέσω Δράσεων Αριστείας για τη Μείωση των Επιπτώσεων των Γεωδυναμικών Κινδύνων» και κωδικό MIS 50025421 στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ.