Πλήρωση μίας (1) Θέσης Έκτ. Προσωπ. (Ηλεκτρονικός Μηχανικός Τ.Ε. – MSc Τηλεπικοινωνίες & Δίκτυα 7)

Ανάρτηση: 07/05/2018

Το ΔΣ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) προκηρύσσει την πλήρωση την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (Ηλεκτρονικός Μηχανικός Τ.Ε. – MSc Τηλεπικοινωνίες & Δίκτυα) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΓΕΩΡΙΣΚ – Ανάπτυξη Υποδομών και Παροχής Υπηρεσιών μέσω Δράσεων Αριστείας για τη Μείωση των Επιπτώσεων των Γεωδυναμικών Κινδύνων» και κωδικό MIS 50025421 στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Δείτε το πλήρες κειμενο της προκήρυξης εδώ.