Ενότητες

Για να επιτευχθούν οι στόχοι του έργου ΓΕΩΡΙΣΚ, απαιτείται σειρά εξειδικευμένων δράσεων, συνδυασμένων χρονικά κατάλληλα ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή λοκλήρωση του έργου. Συγκεκριμένα, το έργο θα υλοποιηθεί με πέντε Ενότητες Εργασίας:

Εκτίμηση του σεισμικού κινδύνου σε κατασκευές ιδιαίτερου ενδιαφέροντος – Εφαρμογή σε σχολικά συγκροτήματα στην περιοχή του ευρύτερου Ανατολικού Κορινθιακού κόλπου

Βασικός στόχος της ΕΕ1 είναι η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης μεθοδολογίας που βασίζεται στις πλέον σύγχρονες τεχνικές εκτίμησης της σεισμικής επικινδυνότητας, προσδιορισμού και πρόβλεψης του σεισμικού κινδύνου σε κλίμακα όχι πλέον ευρύτερης περιοχής αλλά σε κλίμακα οικοδομικού τετραγώνου ή κτιριακού συγκροτήματος και που θα λαμβάνει υπόψη τις τοπικές συνθήκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των κατασκευών. Για την ενοργάνωση θα επιλεγούν σχολικές μονάδες, που ως κατασκευές αλλά και από άποψη σπουδαιότητας, εξυπηρετούν τους στόχους του έργου ως μια περίπτωση εφαρμογής. Η πιλοτική εφαρμογή θα γίνει στην ενεργή τεκτονικά περιοχή του Ανατολικού Κορινθιακού και κυρίως στα αστικά κέντρα, π.χ. Κόρινθος, Λουτράκι, Κιάτο, Ιτέα, κ.λπ. Η ενότητα αυτή αποσκοπεί επίσης στη διαμόρφωση του κατάλληλου υποβάθρου αντισεισμικής συμπεριφοράς στην εκπαιδευτική κοινότητα, με στόχο να δημιουργηθεί μια πύλη διάχυσης της πληροφορίας σε επίπεδο γειτονιάς. Τέλος, εντός των στόχων είναι και η δημιουργία υποδομής για τη συλλογή μακροσεισμικών παρατηρήσεων. Οι παρατηρήσεις αυτές συλλέγονται στα πλαίσια των ερευνητικών στόχων του ΓΙ. Η αποτελεσματικότητα της υποδομής αυτής θα είναι αποτέλεσμα της εκλαϊκευμένης διάχυσης γνώσης και ευαισθητοποίησης του πληθυσμού.

Πνευματικά Δικαιώματα (©) 2018 - Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών