Παραδοτέα

 • Μοντέλο Ενεργών Ρηγμάτων και Κατηγοριοποίηση Γεωλογικών Σχηματισμών με Παράλληλη Σύνθεση Θεματικών Χαρτών στην Ευρύτερη Περιοχή του Κορινθιακού.
 • Μοντέλο Σεισμικής Επικινδυνότητας με Έμφαση στις Θέσεις Ενδιαφέροντος.
 • Ενσωμάτωση Πληροφοριών σε Ενοποιημένο ΣΓΠ.
 • Έκθεση Τεκμηρίωσης Καθορισμού Κριτηρίων Επιλογής Σχολικών Μονάδων για Ενοργάνωση.
 • Έκθεση Σχεδιασμού και Εγκαταστάσεων Επιταχυνσιογράφων στις Επιλεγμένες Σχολικές Μονάδες.
 • Έκθεση Ενεργειών Ένταξης των Νέων Σταθμών στα Δίκτυα του ΓΕΙΝ και Περιγραφής Διαδικασιών Οργάνωσης, Επεξεργασίας και Εμπλουτισμού Β.Δ. Ισχυρής Σεισμικής Δόνησης.
 • Έκθεση Γεωτεχνικής Τεκμηρίωσης Θέσεων Εγκατάστασης στις Σχολικές Μονάδες.
 • Πληροφοριακός Κατάλογος Σχολείων.
 • Εκτίμηση Σεισμικού Κινδύνου.
 • Προσδιορισμός Τρωτότητας σε Επιλεγμένα Σημεία των Κατασκευών με Χρήση Γεωφυσικού Εξοπλισμού.
 • Προτάσεις Επεμβάσεων/ Κανονιστικό Πλαίσιο σε Σχέση με τις Παραμέτρους της Εδαφικής Κίνησης.
 • Έκθεση Περιγραφής και Τεκμηρίωσης Θεματολογίας Προγράμματος «Σεισμολογία στο Σχολείο» και Πλαισίου Συνεργασίας Γεωδυναμικού Ινστιτούτου – Σχολικών Μονάδων.
 • Τελικές Εκθέσεις Υλοποίησης Σχολικών Projects ανά Ομάδα Εργασίας.
 • Έκθεση Περιγραφής Επέμβασης στην Ιστοσελίδα κάθε Σχολικής Μονάδας.
 • Έκθεση Συλλογής Μακροσεισμικών Παρατηρήσεων ανά Σεισμό (Μ>4.5) και ανά Σχολική Μονάδα.
Πνευματικά Δικαιώματα (©) 2018 - Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών